ఇదిఉత్తర సరిహద్దు లోని లడక్ లో ఉంది. ఇదిచ ైనకిఇండియా కిమద్యన ఉండటం వలలదీనిని అంత్రజా తీయ గజ కూడా
గురితంచారు.ఇదిసముద్రమటటా నికి“4350 mtrs” ఎత్తత లో చ ైనా కింద్ ఉనన టిబెటన్ పీఠ భూమి ప ైన (చాంగ్ తాంగ్ పీఠ
భూమి)ఉంది. పొ డవు 134 చద్రపు కిలోమీటరుల.దీని మీద్దగజనే“LINE OF ACTUAL CONTROL”(LOC) వెళుత ంది.
ఇదిఉపుునీటిసరసదు అయినపుటికీశీతాకజలంలో లో పూరితగజ గడడకడుత్తంది, కనదకనేఈ నీరు వయవసజయానికి
పనికిరజవు. సజధారణ సరసదులో ఉండేజీవులు ఇంద్దలో జీవంచలేవు. కొనిన రకజల జలచరజలు మరియు చ టలల మాత్రమే
ప రుగుతాయి.

భారత్ , చ ైనా మధ్యలో ఉన్న కొన్నన sectors
• WESTERN SECTOR: లడడక్ – అక్షయ్ ఛిన్(చ ైనా
ఆకయమించిన భూభటగం) కిమద్యలో LINE OF ACTUAL
CONTROL (LOC) UNDHI .
• CENTRAL SECTOR: సికికం ద్గగర ఉంది. డొకలం
పజర ంత్ం ఇకకడేఉందిచ ైనా 2014 నదండి2019 వరకు

దీనిని ఆకరమించలని పరయత్నంచి భటరత్ చేత్లో
ద బబత్ంది.
• EASTERN SECTOR: అరుణాచల్ పరదేశ్ లో ఉంది.
• అయితేభటరత్ ఇపుుడు గలాామ vally ద్గగర SHYOK
DEVELOP BAOYK ROAD (DBO) నద భటరత్
భుబగంలోనే10km వరకూ నిరిమంచాలనదకుంటలనాన
చ ైనా దీనిని అడుడ కుంటలంది.

ఈ రోడ్ construction అయితేభటరత్ స ైనాయనిన అక్షయ్ చిన్
వద్ుకిఎపుుడ ైనా మోహరిసదత ంద్ని చ ైనా భయపడుత్తంది
అంద్దకేఇదిఒక భటరత్యొకక చాకచకయ కద్లిక అని
గరహ
ంచిన చ ైనా దీనిని అడుడ కోవడానికిచ ైనా స ైనయం (
CHAINA ARMY PEOPLE’S LIBERATION) వశ్ా
పరయతానలు చేసదత ంది.
అయితేఈ SHYOK DISPUTE( galwan vally)వద్ుజరిగిన
వవజద్మే14 జూన్ 2020 నాడు జరిగిన గొడవ. ఇదేగొడవకి
మొద్టికజరణం. అయితేచ ైనా flash point 2 వరకు
చొచదుకొని వచిుందిఇకకడేపంగొంగ్ సరసదు ఉంటలంది. ఈ
సరసదు 2/3 వంత్త చ ైనా లోనేఉంది. అయితేఈ పజర ంత్ంలో
ఉనన LAC వద్ుసర ైన బో రడర్సు లేవు అంద్దకేవజటిని
ఆకరముంచలని చ ైనా ద్దసజుహసం చేసదత ంది.
అయితేఈ వవజదాసుద్ భూమినే8 FINGERS గజ
వభజంచారు.

ఇకకడ finger f3- f4 మధ్య ITBP(INDO TIBETAN
BORDER) checkpost ఉంది. F8 వద్ుచ ైనా చ కొుస్టాఉంది.
అయితేచ ైనా F8 నదండిF4 వరకు చొచదుకొని వచిుంది.
F4-F5 మధ్య భటరత్ ఒక బ్రరడిాకటాలనదకుంటలందిదీనిని
నిరిమంచేంద్దకు BORDERS ROADS ORGANIZATION
ఉంది. అయితేఈ బ్రరడిాకడితేఛ ైనకినష్ాం కలుగుత్తంద్ని
భటవంచిన డార గన్ ఈ బ్రరడిాకటాకుండా నానా పరయతానలు
చేసదత ంది.
ఇంద్దలో భటగంగజనేచ ైనా పంగోంగ్ & గలామ వద్ుకిత్న
స ైనయం నీ పంపిఒక STRATEGICAL MOVE వెసింది.

అయితేఇకకడ ఒక యుద్ధవజతావరణం ఏరుడటటనికి
ముఖ్య కజరణం చ ైనా నేఅని చ పజులి. ఒక వేళ యుద్ధం
వచిున భరతేుప ైచేయి ఉంటదిఎంద్దకంటేరష్జయ చ ైనాకు
సననహ సంబంధాలునన చ ైనా నా? లేక భటరత్? అనేపరిసిిత్
వస తరష్జయ మనకేసహాయం చేసదత ంది. మరియు పశ్చుమ
దేశజలు అయిన బ్రరటన్, ఫ్జర న్ు, USA, AUSTRALIA కూడా
భరతేక సహకరిసజత యి.
ఎంద్దకంటేచ ైనా కిఇత్ర దేశజలకిఎపుటినదండోపడద్ద,
కొత్తగజ కరోనా కూడా చ ైనా వలలనేవచిు పరపంచానిన
అత్లాకుత్లం చేసింది. కర కుా గజ చ పజులంటేచ ైనా పరపంచం
ప ైన బీఓవజర్స చేసిందిఇదిపరసదత త్ం టేరడ్ వజర్స గజ మారింది.I
కజరణాలు చాలవ పరపంచం చ ైనానద దేాసించ డానికి.
పరసదత త్ం హ మాలయ పజర ంత్ంలో చ ైనా కంటేభటరత్ స ైనయము
ఎకుకవ వళుు 1962 లో చూపించిన త లివ ఇకకడ చూపిసనత

బో లాత కొడతారు. స ైనయం సంఖ్యలో కజద్ద ద్ముమలో ఉంటది
అని భరత్ ఇపుటికేచ ైనాకు నిరూపించింది.
యుద్ధం జరిగేఅవకజశజలు కూడా చాలా త్కుకవేఅని
చ పజులి ఎంద్దకంటేకరోనా కజరణంగజ ఇరు దేశజలు ఆరిికంగజ
చాలా ద బబత్ని ఉనానయి. భటరత్ కూడా చ ైనా నదండి
దిగుమత్తలు చాలా వరకు త్గిగంచింది, ఈ మధ్య చ ైనా
యొకక 108 apps కూడా బటయన్ చేసింది.
అయితేఎంత ైనా చ ైనా ఇండియా కనన సజంకేత్క పరంగజ
ముంద్దందికనదక ఇపుుడు ఇండియా కూడా అవ అభివృదిధ
పరచాలి.

• బో రడర్సు కనట్ర క్షన్ ప ంచాలి.
• హ మాలయ పజర ంతాలోల 4G &5G లనద ప ంచాలి.
• ఇజరర యిల్ సరేా ల ైన్ు వష్యంలో top కనదక మనం
వజరిసహాయంత survey lines ni అభివృదిధచేసక కవజలి.

• ఈ మధ్య భటరత్ ఒక కొత్తGO వడుద్ల చేసింది, దీని
పరకజరం army వజళుు పజరలమ ంటల & పరధానమంత్ర
అనదమత్ లేకుండానే500 cr వరకు ఆయుధాలు
కొనవచదునద. అయితేఈ బడ ాట్ నద ఇంకజ ప ంచాలి.
• బో రడర్సు రూల్ు ఆరగనెైజేష్న్ వద్ుకొనిన మారుులు చేసి
బడ ాట్ నద ప ంచితేఇంకజ powerful అవుత్ది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *